10 സെൻറ് സ്ഥലം വിൽപ്പനയ്ക്ക് എടപ്പാൾ, കുറ്റിപ്പുറം റോഡിൽ ദേശീയപാതയിൽ നിന്ന് 100 മീറ്റർ മാറി പോക്കറ് ₹ 12,00,000

Edappal / Malappuram For Sale

10 സെൻറ് സ്ഥലം വിൽപ്പനയ്ക്ക് എടപ്പാൾ, കുറ്റിപ്പുറം റോഡിൽ ദേശീയപാതയിൽ നിന്ന് 100 മീറ്റർ മാറി പോക്കറ്റ് റോഡ് അടുത്ത്... ആവശ്യക്കാർ മാത്രം ചാറ്റ് ചെയ്യുക whatsApp this number available 8921219655

  • Land Area: 10 Cent

Reference : MLL83219 Posted Date : 16 Dec 2019 Type : Residential Land / Plot

Description

10 സെൻറ് സ്ഥലം വിൽപ്പനയ്ക്ക്  എടപ്പാൾ, കുറ്റിപ്പുറം റോഡിൽ ദേശീയപാതയിൽ നിന്ന് 100 മീറ്റർ മാറി പോക്കറ്റ് റോഡ് അടുത്ത്...  ആവശ്യക്കാർ മാത്രം ചാറ്റ് ചെയ്യുക  whatsApp this number available 8921219655

Amenities

Facilities

Address Open On Google Map

Agent : jebi

Address : edappal Nearest Govinda Cinemas 4K 3D

Phone : 8921219655

Mob : 8921219655

Location : Edappal/Malappuram

Send an Enquiry